Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0701

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2006:11
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2006:11
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 3,3 % mellan november 2005 och november 2006. Mest har priserna ökat för posten ekonomibyggnader (7,7 %). Även index för underhåll av byggnader steg relativt mycket (6,7 %). Växtskydds- och bekämpningsmedel var den enda post som sjönk mellan november 2005 och november 2006.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 7,7 % mellan november 2005 och november 2006. Den främsta orsaken till den stora ökningen är att spannmålspriserna och priserna på matpotatis stigit med 35,7 % respektive 81,0 %. För sockerbetor sjönk priserna med 28,7 % jämfört med november föregående år, vilket är en effekt av den sockerreform som genomförs.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 16,2 %, medan priserna på animalieprodukter ökade med 2,3 % under perioden. Avräkningspriserna ökar generellt. För några poster är dock priserna lägre än i november 2005, för socker, svin, mjölk och vissa andra mindre poster.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2003-2006 (2000 = 100).

PPI-J ökade med 1,1 % mellan november 2005 och november 2006. Matpotatis (70,4 %) samt ägg (12,8 %) svarade för den största ökningen, medan den produkt som sjönk mest var mjöl, gryn och hårt bröd (2,1 %). För övriga produkter var förändringarna små under perioden.

KPI-J ökade med 1,3 % mellan november 2005 och november 2006. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på matpotatis och nötkött har dock ökat med 20,0 % respektive 5,1 %. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 1,7 %.