Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0704

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2007:2
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2007:2
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 4,5 % mellan februari 2006 och februari 2007. Mest har priserna ökat för posten djurfoder (12,4 %). Även index för ekonomibyggnader steg relativt mycket (7,7 %). Växtskydds- och bekämpningsmedel var den enda post som sjönk (8,5 %) mellan februari 2006 och februari 2007.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2004-2007 (2000 = 100).

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 6,6 % mellan februari 2006 och februari 2007. Den främsta orsaken till den stora ökningen är att spannmålspriserna och priserna på matpotatis stigit med 33,9 % respektive 99,4 %. För sockerbetor sjönk priserna med 28,7 % jämfört med februari föregående år, vilket är en effekt av den sockerreform som genomförs.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 18,6 %, medan priserna på animalieprodukter minskade med 1,0 % under perioden. På animaliesidan var det främst priserna på svin respektive mjölk som sjönk.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2004-2007 (2000 = 100).

PPI-J ökade med 1,9 % mellan februari 2006 och februari 2007. Matpotatis (79,9 %) samt ägg (7,5 %) svarade för den största ökningen, medan den produkt som sjönk mest var fjäderfäkött (4,9 %). För övriga produkter var förändringarna små under perioden.

KPI-J ökade med 1,4 % mellan februari 2006 och februari 2007. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på matpotatis och nötkött har dock ökat med 29,0 % respektive 5,1 %. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 2,0 %.