Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0706

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2007:4
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2007:4
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 4,8 % mellan april 2006 och april 2007. Mest har priserna ökat för posten djurfoder (13,5 %). Även index för ekonomibyggnader steg relativt mycket (7,5 %). Energi- och smörjmedel var den enda post som sjönk (2,4 %) mellan april 2006 och april 2007.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2004-2007 (2000 = 100).

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 5,4 % mellan april 2006 och april 2007. Den främsta orsaken till den stora ökningen är att spannmålspriserna och priserna på matpotatis stigit med 36,8 % respektive 87,6 %. För sockerbetor sjönk priserna med 28,7 % jämfört med april föregående år, vilket är en effekt av den sockerreform som genomförs.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 15,7 %, medan priserna på animalieprodukter minskade med 1,5 % under perioden. På animaliesidan var det främst priserna på svin respektive mjölk som påverkade indexnedgången.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2004-2007 (2000 = 100).

PPI-J ökade med 2,8 % mellan april 2006 och april 2007. Matpotatis (59,8 %) samt ägg (10,1 %) svarade för den största ökningen, medan den produkt som sjönk mest var nötkött (2,7 %). För övriga produkter var förändringarna små under perioden.

KPI-J ökade med 1,7 % mellan april 2006 och april 2007. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på matpotatis har dock ökat med 31,4 %. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 1,9 %.