Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0707

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2007:5
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2007:5
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 4,5 % mellan maj 2006 och maj 2007. Mest har priserna ökat för posten djurfoder (13,8 %). Även index för ekonomibyggnader steg relativt mycket (8,8 %). Energi- och smörjmedel var den post som sjönk mest (5,6 %) mellan maj 2006 och maj 2007, vilket är en följd av lägre priser på diesel och elektricitet.

 

Diagram 1. Utvecklingen av PM-index åren 2004-2007 (2000 = 100).

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 4,5 % mellan maj 2006 och maj 2007. Den främsta orsaken till den stora ökningen är att spannmålspriserna och priserna på matpotatis stigit med 41,5 % respektive 85,1 %. För sockerbetor sjönk priserna med 28,7 % jämfört med maj föregående år, vilket är en effekt av den sockerreform som genomförs.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 14,3 %, medan priserna på animalieprodukter minskade med 2,0 % under perioden. På animaliesidan var det främst priserna på nötkreatur och svin som påverkade indexnedgången.

 

Diagram 2. Utvecklingen av A-index åren 2004-2007 (2000 = 100).

PPI-J ökade med 3,1 % mellan maj 2006 och maj 2007. Matpotatis (65,6 %) samt griskött (7,4 %) svarade för den största ökningen, medan den produkt som sjönk mest var fjäderfäkött (2,7 %). För övriga produkter var förändringarna små under perioden.

KPI-J ökade med 1,7 % mellan maj 2006 och maj 2007. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på matpotatis har dock ökat med 28,4 %. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 1,7 %.