Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0708

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2007:6-7
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2007:6-7
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel fortsätter att stiga och har, enligt PM-index, ökat med 4,5 % mellan juli 2006 och juli 2007. Mest har priserna ökat för posten djurfoder (15,6 %). Även index för ekonomibyggnader steg relativt mycket (7,8 %). Energi- och smörjmedel var den enda post som sjönk (5,4 %) mellan juli 2006 och juli 2007, vilket är en följd av lägre priser på diesel och elektricitet. Priserna på jordbrukets produktionsmedel har ökat stadigt under många år med en genomsnittlig takt på ca 3,2 % per år.

 

Figur 1. Utvecklingen av PM-index åren 2004-2007 (2000 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 6,6 % mellan juli 2006 och juli 2007. Den främsta orsaken till den stora ökningen är att spannmålspriserna och priserna på matpotatis stigit med 36,3 % respektive 36,9 %. För sockerbetor sjönk priserna med 28,7 % jämfört med juli föregående år.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 20,5 %, medan priserna på animalieprodukter minskade med 2,5 % under perioden. På animaliesidan var det främst priserna på nötkreatur och svin som påverkade indexnedgången.

 

Figur 2. Utvecklingen av A-index åren 2004-2007 (2000 = 100)

PPI-J ökade med 3,8 % mellan juli 2006 och juli 2007. Matpotatis (58,8 %) samt griskött (7,6 %) svarade för den största ökningen, medan den produkt som sjönk mest var nötkött (2,7 %). För övriga produkter var förändringarna små under perioden.

KPI-J ökade med 1,0 % mellan juli 2006 och juli 2007. I allmänhet var variationerna i prisförändringar mellan enskilda produkter låga. Priserna på Annat kött har dock ökat med 8,6 %. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 1,9 %.