Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0709

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2000 = 100

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2007

Diff,%

 

 

 

 

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug 06-
Aug 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

113,5

115,6

118,9

115,0

116,1

120,1

127,7

+

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

99,1

97,6

102,1

100,1

98,5

104,9

115,6

+

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1

109,6

109,4

110,2

109,4

109,7

110,0

113,9

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1

106,5

105,5

106,0

106,8

105,3

106,4

107,6

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1
Consumer Price Index (CPI) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

107,0

107,5

109,0

106,7

107,3

109,0

111,0

+

1,8

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

107,1

107,7

109,2

106,7

107,5

109,3

111,2

+

1,8

Livsmedel, totalt Food, total

106,1

105,4

106,2

106,2

104,9

106,5

108,1

+

1,5

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

105,7

105,3

106,5

105,7

104,5

106,9

108,9

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.