Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0802

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2007:12
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2007:12
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg enligt PM-index med i genomsnitt 14,0 % mellan december 2006 och december 2007. Priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel har ökat mest (39,4 %). Även priserna för Djurfoder (35,8 %) samt Utsäde (19,0 %) steg kraftigt under perioden.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2004-2007 (2000 = 100)

På årsbasis steg priserna på jordbrukets produktionsmedel med i genomsnitt
7,5 % mellan åren 2006 och 2007 enligt PM-index. Den främsta orsaken till detta var de kraftigt höjda priserna på djurfoder (21,4 %).

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 16,0 % mellan december 2006 och december 2007. Den stora ökningen beror bl.a. på att spannmålspriserna stigit med hela 59,3 % och att mjölkpriset stigit med 32,7 %.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 16,1 %, och priserna på animalieprodukter ökade med 15,9 % under perioden. På animaliesidan har förutom priset på Mjölk, även priserna på Ägg stigit relativt mycket, medan priserna på Storboskap och Andra animaliska produkter har sjunkit.

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2004-2007 (2000 = 100)

På årsbasis steg avräkningspriserna på jordbruksprodukter preliminärt med i genomsnitt 12,3 % mellan åren 2006 och 2007 enligt A-index. Ökningen beror i huvudsak på höjda avräkningspriser för Spannmål, Matpotatis och Mjölk.

 

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 11,3 % mellan december 2006 och december 2007. Mjöl, gryn och hårt bröd (17,6 %) samt Ost (18,7 %) svarade för de största prisökningarna, medan Nötkött (-2,3 %) var den enda produkten för vilken priset sjönk.

KPI-J ökade med 5,4 % mellan december 2006 och december 2007. Priserna på Mjukt bröd har ökat med 9,7 och priserna på Ost har ökat med 10,4 %. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 3,5 %.