Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0803, korrigerad version 2008-04-10

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2008:1
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2008:1

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

I korta drag

Korrigerad version 2008-04-10

Orsaken till att detta Statistiska meddelande har korrigerats är att den tidigare versionen innehöll felaktiga priser och indextal för handelsgödsel. Korrigeringen innebär dock att även andra index- och prisserier har uppdaterats i de fall som ny information inkommit efter det att den första versionen publicerades.

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg enligt PM-index med i genomsnitt 13,4 % mellan januari 2007 och januari 2008. Priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel har ökat mest (36,1 %). Även priserna för Djurfoder (29,8 %) samt Utsäde (24,5 %) steg kraftigt under perioden.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 18,2 % mellan januari 2007 och januari 2008. Den stora ökningen beror på att spannmålspriserna stigit med hela 59,1 % och att mjölkpriset stigit med 35,3 %.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 18,0 %, och priserna på animalieprodukter ökade med 18,3 % under perioden. På animaliesidan har förutom priset på Mjölk, även priserna på Ägg och fjäderfä stigit relativt mycket, medan priserna på Storboskap och Andra animaliska produkter har sjunkit.

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 13,9 % mellan januari 2007 och januari 2008. Vegetabilier, Mejeriprodukter och Ägg bidrog kraftigast till detta. För dessa var ökningen 17,2, 16,5 resp. 22,0 %.

KPI-J ökade med 6,4 % mellan januari 2007 och januari 2008. Priserna på Ost (13,1 %), Margarin (10,3 %) och Mjukt matbröd (9,8 %) har stigit mest. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 3,2 %.