Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0803

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2008:1
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2008:1
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg enligt PM-index med i genomsnitt 13,6 % mellan januari 2007 och januari 2008. Priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel har ökat mest (39,4 %). Även priserna för Djurfoder (29,8 %) samt Utsäde (24,5 %) steg kraftigt under perioden.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 17,2 % mellan januari 2007 och januari 2008. Den stora ökningen beror på att spannmålspriserna stigit med hela 59,1 % och att mjölkpriset stigit med 35,3 %.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 18,0 %, och priserna på animalieprodukter ökade med 16,6 % under perioden. På animaliesidan har förutom priset på Mjölk, även priserna på Ägg stigit relativt mycket, medan priserna på Storboskap och Andra animaliska produkter har sjunkit.

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 13,9 % mellan januari 2007 och januari 2008. Vegetabilier, Mejeriprodukter och Ägg bidrog kraftigast till detta. För dessa var ökningen 17,2, 16,5 resp. 22,0 %.

KPI-J ökade med 6,4 % mellan januari 2007 och januari 2008. Priserna på Ost (13,1 %), Margarin (10,3 %) och Mjukt matbröd (9,8 %) har stigit mest. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 3,2 %.