Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0804

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2008:2
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2008:2
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg enligt PM-index med i genomsnitt 13,6 % mellan februari 2007 och februari 2008. Priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel har ökat mest (38,2 %). Även priserna för Djurfoder (31,1 %) samt Utsäde (21,5 %) steg kraftigt under perioden.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 19,6 % mellan februari 2007 och februari 2008. Den stora ökningen beror på att spannmålspriserna stigit med hela 58,6 % och att mjölkpriset stigit med 35,3 %.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 17,0 %, och priserna på animalieprodukter ökade med 21,5 % under perioden. På animaliesidan har förutom priset på Mjölk, även priserna på Ägg och Fjäderfä stigit relativt mycket.

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 13,7 % mellan februari 2007 och februari 2008. Vegetabilier, Mejeriprodukter och Ägg bidrog kraftigast till detta. För dessa var ökningen 22,5, 15,7 resp. 13,3 %.

KPI-J ökade med 7,4 % mellan februari 2007 och februari 2008. Priserna på Ost (13,6 %), Margarin (10,4 %) och Mjukt matbröd (10,8 %) har stigit mest. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 3,1 %.