Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0804

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2000 = 100

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2008

Diff,%

 

 

 

 

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb 07-
Feb 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

115,6

119,0

127,5

114,2

117,2

122,9

139,7

+

13,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

97,6

101,5

114,2

96,3

98,9

105,7

126,4

+

19,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1

109,4

110,2

114,8

109,5

109,9

112,0

127,4

+

13,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1

105,5

106,0

108,1

106,5

105,3

106,8

114,7

+

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1
Consumer Price Index (CPI) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

107,5

109,0

111,4

107,0

107,7

109,8

113,2

+

3,1

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

107,7

109,2

111,7

107,1

107,9

110,1

113,1

+

2,8

Livsmedel, totalt Food, total

105,4

106,2

108,3

107,4

105,6

107,2

113,5

+

5,9

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

105,3

106,5

108,6

108,7

106,0

107,7

112,1

+

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.