Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0807

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2008:5
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2008:5
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg enligt PM-index med i genomsnitt 18,1 % mellan maj 2007 och maj 2008. Priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel har ökat mest (61,8 %). Även priserna för Djurfoder (32,2 %), Växtskyddsmedel (27,1 %) och Energi och smörjmedel (26,2 %) steg kraftigt under perioden.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 17,4 % mellan maj 2007 och maj 2008. Den stora ökningen beror främst på att spannmålspriserna stigit med 34,0 % och att mjölkpriset stigit med 27,4 %.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 9,9 %, och priserna på animalieprodukter ökade med 23,2 % under perioden. På animaliesidan har förutom priset på Mjölk, även priserna på Ägg och Fjäderfä stigit relativt mycket.

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 14,2 % mellan maj 2007 och maj 2008. Vegetabilier, Mejeriprodukter och Ägg bidrog kraftigast till detta. För dessa var ökningen 17,2 17,3 resp. 19,2 %.

KPI-J ökade med 8,8 % mellan maj 2007 och maj 2008. Priserna på Ost (14,5 %), Ägg (13,1 %) och Nötkött (18,0 %) har stigit mest. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 4,0 %.