Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0901

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2008:11
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2008:11
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg enligt PM-index med i genomsnitt 9,8 % mellan november 2007 och november 2008. Priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel har ökat mest (64,3 %). Även priserna för Växtskyddsmedel (27,1 %) och Utsäde (15,1 %) steg kraftigt under perioden.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter minskade enligt A-index med i genomsnitt 4,9 % mellan november 2007 och november 2008.

Priserna inom Vegetabilieproduktion minskade i genomsnitt med 13,2 % medan priserna inom Animalieproduktion ökade med 1,2 % under perioden. På vegetabiliesidan har spannmålspriserna sjunkit kraftigt mellan november 2007 och november 2008. Priserna har sjunkit främst beroende på hög skörd inom EU.

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2008 (2000 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 7,9 % mellan november 2007 och november 2008. Samtliga produktgrupper för vilka det finns indexserier ökade under perioden. Undantaget är Mjölk som sjönk. Kraftigast var ökningen för Matpotatis och Glass som ökade 38,6 % respektive 20,0 % under perioden.

KPI-J ökade med 8,2 % mellan november 2007 och november 2008. Priserna på Matpotatis (14,1 %), Ost (11,9 %) samt Nötkött (17,4 %) har stigit mest. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 2,5 %.

 

Figur C. Utvecklingen av PM-index, A-index PPI-J och KPI-J åren 2000-2008 (2000 = 100)