Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0903

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2009:01
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2009:01

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

 

I korta drag

Nytt basår
Indexserierna i denna publikation har från och med publicering av indextal avseende januari 2009 bytt basår. Det nya basåret är 2005 (2005=100). Fullständiga månads- och årsindexserier för perioden januari 2005 - januari 2009 med 2005=100 återfinns i Jordbruksverkets statistikdatabas vilken nås från Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se\statistik. Där återfinns också fullständiga serier (från januari 2005) av de månads- och årspriser som publiceras i tabell 8-11. När det gäller pris- och indexserier för alla EU-länder hänvisas till Eurostats databas NewCronos.

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg enligt PM-index med i genomsnitt 5,3 % mellan januari 2008 och januari 2009. Priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel har ökat mest (39,1 %). Priserna för Växtskydds- och bekämpningsmedel har också ökat (21,3 %) medan priserna för Djurfoder har minskat (-5,7 %).

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2008 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter minskade enligt A-index med i genomsnitt 10,7 % mellan januari 2008 och januari 2009. Nedgången beror bland annat på att spannmålspriserna har minskat med 38,1 % och mjölkpriset med 20,9 %.

Priserna på vegetabilieprodukter minskade i genomsnitt med 14,4 % och priserna på animalieprodukter med 7,8 % mellan januari 2008 och januari 2009.

 

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2008 (2005 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 2,0 % mellan januari 2008 och januari 2009. Vegetabilier, Ägg och Köttprodukter bidrog kraftigast till detta. För dessa var ökningen 0,8, 8,2 resp. 6,8 %.

KPI-J ökade med 5,3 % mellan januari 2008 och januari 2009. Priserna på Potatis (10,0 %), Nötkött (12,0 %) och Annat kött (9,7 %) har stigit mest. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 0,9 %.

 

Figur C visar en sammanställning av samtliga fyra index. Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PM-index stigit med i genomsnitt 25,6 % medan A-index stigit med i genomsnitt 17,3 %.

Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PPI-J stigit med i genomsnitt xx% och priserna enligt KPI-J har stigit med i genomsnitt 13,2 %.

 

Figur C. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J åren 2005-2009 (2005 = 100)