Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0904

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2009:02
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2009:02

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

I korta drag

 

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg enligt PM-index med i genomsnitt 4,0 % mellan februari 2008 och februari 2009. Priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel har ökat mest (30,7 %). Priserna för Växtskydds- och bekämpningsmedel har också ökat kraftigt (18,9 %) medan priserna för Djurfoder och Energi har minskat (-7,2 % respektive -2,9 %).

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter minskade enligt A-index med i genomsnitt 10,4 % mellan februari 2008 och februari 2009.

Priserna på vegetabilieprodukter minskade i genomsnitt med 13,8 % under perioden. Nedgången beror främst på att spannmålspriserna har minskat med 35,6 %.

Priserna på animalieproduktion minskade i genomsnitt med 7,8 % under samma period. Här är det framför allt mjölkpriset, vilket minskade med 20,4 %, som orsakar minskningen. Det kan noteras att priset på svinkött å andra sidan stigit med 23,6 % under perioden.

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J minskade med 0,1 % mellan februari 2008 och februari 2009. Mjöl, gryn och hårt bröd minskade med 4,7 %, Matpotatis med 24,6 % och Fjäderfäkött med 13,7 % under perioden.

KPI-J ökade med 4,3 % mellan februari 2008 och februari 2009. Priserna på Matpotatis (8,2 %), Nötkött (10,3 %) och Annat kött (7,1 %) har stigit mest. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 0,9 %.

 

Figur C visar en sammanställning av samtliga fyra index. Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PM-index stigit med i genomsnitt 25,0 % medan A-index stigit med i genomsnitt 19,7 % t.o.m. februari 2009.

Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PPI-J stigit med i genomsnitt 16,2 % och priserna enligt KPI-J har stigit med i genomsnitt 13,4 % under perioden.

 

Figur C. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J åren 2005-2009 (2005 = 100)