Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0905

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2009:03
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2009:03
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg enligt PM-index med i genomsnitt 3,1 % mellan mars 2008 och mars 2009. Priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel har ökat mest (28,7 %). Priserna för Växtskydds- och bekämpningsmedel och priserna för Utrustning har också ökat under perioden (13,1 % respektive 9,8 %). Priserna för Djurfoder och Energi har däremot minskat (-7,5 % respektive -6,6 %).

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter minskade enligt A-index med i genomsnitt 12,1 % mellan mars 2008 och mars 2009.

Priserna på vegetabilieprodukter minskade i genomsnitt med 12,6 % under perioden. Nedgången beror främst på att spannmålspriserna har minskat med 39,2 %.

Priserna på animalieproduktion minskade i genomsnitt med 11,7 % under samma period. Här är det framför allt mjölkpriset, vilket minskade med 25,9 %, som orsakar minskningen. Det kan noteras att priset på svinkött å andra sidan stigit med 16,8 % under perioden.

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J minskade med 1,3 % mellan mars 2008 och mars 2009. Mjöl, gryn och hårt bröd minskade med 5,1 %, Mjölk med 2,8 % och Fjäderfäkött med 15,5 % under perioden.

KPI-J ökade med 3,0 % mellan mars 2008 och mars 2009. Priserna på Matpotatis (8,1 %), Griskött (5,4 %) och Annat kött (6,7 %) har stigit mest. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 0,2 %.

 

Figur C visar en sammanställning av samtliga fyra index. Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PM-index stigit med i genomsnitt 25,5 % medan A-index stigit med i genomsnitt 19,3 % t.o.m. mars 2009.

Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PPI-J stigit med i genomsnitt 15,7 % och priserna enligt KPI-J har stigit med i genomsnitt 13,5 % under perioden.

 

Figur C. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J åren 2005-2009 (2005 = 100)