Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0905

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2005 = 100

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

Diff,%

 

 

 

 

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar 08-
Mar 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Agricultural Input Price Index

103,1

109,8

125,2

101,8

106,4

121,7

125,5

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Agricultural Output Price Index

105,3

119,7

130,1

102,9

111,9

135,7

119,3

-

12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1

100,7

104,9

117,3

100,2

103,3

117,2

115,7

-

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1

100,5

102,5

111,5

100,0

101,5

110,1

113,5

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1
Consumer Price Index (CPI) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

101,4

103,6

107,2

100,9

102,8

106,3

106,6

+

0,2

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

101,4

103,7

106,8

101,0

102,9

106,0

106,0

+

0,0

Livsmedel, totalt Food, total

100,8

102,8

109,9

100,3

102,0

108,9

113,9

+

4,5

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

101,1

103,2

108,0

100,6

102,6

107,5

114,4

+

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.