Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0906

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2009:04
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2009:04

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

 

I korta drag

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg enligt PM-index med i genomsnitt 0,9 % mellan april 2008 och april 2009. Priserna för Växtskydds- och bekämpningsmedel har ökat mest (13,1 %). Priserna för Utrustning och Utsäde har också ökat under perioden (9,6 % respektive 8,7 %). Priserna för Djurfoder och Energi har däremot minskat (-8,1 % respektive -6,9 %).

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter minskade enligt A-index med i genomsnitt 10,6 % mellan april 2008 och april 2009.

Priserna på vegetabilieprodukter minskade i genomsnitt med 12,4 % under perioden. Nedgången beror främst på att spannmålspriserna har minskat med 37,8 %.

Priserna på animalieproduktion minskade i genomsnitt med 9,3 % under samma period. Här är det framför allt mjölkpriset, vilket minskade med 20,5 %, som orsakar minskningen. Det kan noteras att priset på svinkött å andra sidan stigit med 16,6 % under perioden.

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J minskade med 1,0 % mellan april 2008 och april 2009. Mjöl, gryn och hårt bröd minskade med 3,8 %, Nötkött med 6,8 % medan Matpotatis steg med 6,0 % under perioden.

KPI-J ökade med 2,3 % mellan april 2008 och april 2009. Priserna på Matpotatis (5,4 %) Charkuterivaror och köttkonserver (4,3 %) och Annat kött (5,8 %) har stigit mest. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har minskat med 0,1 %.

 

Figur C visar en sammanställning av samtliga fyra index. Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PM-index stigit med i genomsnitt 24,8 % medan A-index stigit med i genomsnitt 18,0 % t.o.m. april 2009.

Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PPI-J stigit med i genomsnitt 16,2 % och priserna enligt KPI-J har stigit med i genomsnitt 13,2 % under perioden.

 

Figur C. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J åren 2005-2009 (2005 = 100)