Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0906

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2005 = 100

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

Diff,%

 

 

 

 

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr 08-
Apr 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Agricultural Input Price Index

103,1

109,8

125,2

102,3

107,0

123,7

124,8

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Agricultural Output Price Index

105,3

119,7

130,1

103,6

112,3

132,1

118,0

-

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1

100,7

104,9

117,3

100,3

103,1

117,3

116,2

-

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1

100,5

102,5

111,5

99,9

101,6

110,6

113,2

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1
Consumer Price Index (CPI) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

101,4

103,6

107,2

101,4

103,3

106,8

106,7

-

0,1

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

101,4

103,7

106,8

101,5

103,5

106,5

106,2

-

0,3

Livsmedel, totalt Food, total

100,8

102,8

109,9

100,1

102,9

109,5

113,6

+

3,8

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

101,1

103,2

108,0

100,3

104,4

108,2

114,2

+

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.