Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0907

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2009:05
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2009:05
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel minskade enligt PM-index med i genomsnitt 2,4 % mellan maj 2008 och maj 2009. Priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel har minskat mest (-17,4 %). Priserna för Energi och djurfoder har också minskat under perioden (-11,3 % respektive -7,6 %). Priserna för Växtskydds- och bekämpningsmedel och Utrustning har däremot ökat (11,4 % respektive 9,0 %).

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter minskade enligt A-index med i genomsnitt 9,2 % mellan maj 2008 och maj 2009.

Priserna på vegetabilieproduktion minskade i genomsnitt med 6,6 % under perioden. Nedgången beror främst på att spannmålspriserna har minskat med 29,0 %.

Priserna på animalieproduktion minskade i genomsnitt med 11,0 % under samma period. Här är det framför allt mjölkpriset, vilket minskade med 23,1 %, som orsakar minskningen. Dessa siffror ska tolkas med försiktighet då det är aprils mjölkpris som använts. Detta på grund av komplikationer i prisinsamlingen. Det kan noteras att priset på svinkött å andra sidan stigit med 13,1 % under perioden.

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J minskade med 0,6 % mellan maj 2008 och maj 2009. Mjöl, gryn och hårt bröd minskade med 4,8 %, Fjäderfä med 5,0 % medan Matpotatis steg med 22,1 % under perioden.

KPI-J ökade med 2,4 % mellan maj 2008 och maj 2009. Priserna på Matpotatis (8,3 %), Charkuterivaror och köttkonserver (4,5 %) och Annat kött (7,6 %) har stigit mest. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har minskat med 0,4 %.

 

Figur C visar en sammanställning av samtliga fyra index. Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PM-index stigit med i genomsnitt 22,4 % medan A-index stigit med i genomsnitt 18,5 % t.o.m. maj 2009.

Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PPI-J stigit med i genomsnitt 16,6 % och priserna enligt KPI-J har stigit med i genomsnitt 13,6 % under perioden.

 

Figur C. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J åren 2005-2009 (2005 = 100)