Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

                                                            JO 49 SM 0909

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2009:07
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2009:07

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

 

I korta drag

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel minskade enligt PM-index med i genomsnitt -5,6 % mellan juli 2008 och juli 2009. Kraftiga prissänkningar på Gödnings- och jordförbättringsmedel (-38,1 %) och Energi och smörjmedel (-14,5 %) är de viktigaste förklaringarna till detta. Dessutom har priserna på djurfoder sjunkit med -8,6 % under perioden. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror sjunkit med -8,3 % i genomsnitt medan priserna på investeringsvaror och -tjänster stigit med 6,1 % under samma period.

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2009 (2005 = 100)


Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter minskade enligt A-index med i genomsnitt -15,5 % mellan juli 2008 och juli 2009.

Priserna på vegetabilieproduktion minskade i genomsnitt med -20,0 % under perioden. Nedgången beror främst på att spannmålspriserna har minskat med -30,5 % samt att priset på potatis är -33,6 % lägre i juli 2009 än i juli 2008.

Priserna på animalieproduktion minskade i genomsnitt med -12,1 % under samma period. Här är det framför allt lägre avräkningspriser för mjölk och nöt som orsakar minskningen (-21,3 % respektive -15,5 %).

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J minskade med -2,0 % mellan juli 2008 och juli 2009. Mjöl, gryn och hårt bröd minskade med -5,0 %, Fjäderfä med -13,9 % och Mjölk med -3,1 %. Charketerivaror och köttkonserver steg under samma period med 2,5 %.

KPI-J ökade med 0,7 % mellan juli 2008 och juli 2009. Den största ökningen stod Charketerivaror och köttkonserver för (3,4 %). Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har minskat med -0,9 %.

 

Figur C visar en sammanställning av samtliga fyra index. Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PM-index stigit med i genomsnitt 20,7 % medan A-index stigit med i genomsnitt 17,2 % t.o.m. juli 2009.

Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PPI-J stigit med i genomsnitt 16,0 % och priserna enligt KPI-J har stigit med i genomsnitt 13,8 % under perioden.

 

Figur C. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J åren 2005-2009 (2005 = 100)