Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0910

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2009:08
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2009:08
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel minskade enligt PM-index med i genomsnitt -6,0 % mellan augusti 2008 och augusti 2009. Kraftiga prissänkningar på Gödnings- och jordförbättringsmedel (-36,5 %), Energi och smörjmedel (-9,8 %) samt Djurfoder (-9,1 %) är de viktigaste förklaringarna till detta. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror sjunkit med -8,5 % medan priserna på investeringsvaror och -tjänster stigit med 4,8 % under perioden.

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter minskade enligt A-index med i genomsnitt -14,8 % mellan augusti 2008 och augusti 2009.

Priserna på vegetabilieproduktion minskade i genomsnitt med -17,2 % under perioden. Nedgången beror främst på att spannmålspriserna har minskat med -37,9 %. Avräkningspriserna för årets spannmålsskörd ligger betydligt lägre än vad de gjort de senaste två åren (se tabell 8a).

Priserna på animalieproduktion minskade i genomsnitt med -13,1 % under samma period. Här är det framför allt lägre avräkningspriser för mjölk och nöt som orsakar minskningen (-22,9 % respektive -13,8 %).

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J minskade med -1,3 % mellan augusti 2008 och augusti 2009. Mjöl, gryn och hårt bröd minskade med -4,2 %, Matpotatis med -17,4 % samt Fjäderfä med -12,3 %. Charketerivaror och köttkonserver steg under samma period med 7,4 %.

KPI-J ökade med 0,7 % mellan augusti 2008 och augusti 2009. Den största förändringen har skett för Matpotatis som i genomsnitt minskat med -18,8 % under perioden. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har minskat med -0,8 %.

 

Figur C visar en sammanställning av samtliga fyra index. Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PM-index stigit med i genomsnitt 20,3 % medan A-index stigit med i genomsnitt 15,3 % t.o.m. augusti 2009.

Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PPI-J stigit med i genomsnitt 15,3 % och priserna enligt KPI-J har stigit med i genomsnitt 13,9 % under perioden.

 

Figur C. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J åren 2005-2009 (2005 = 100)