Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

 

                                                                JO 49 SM 0911  

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2009:09
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2009:09

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

 

I korta drag

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel minskade enligt PM-index med i genomsnitt -7,5 % mellan september 2008 och september 2009. Kraftiga prissänkningar på Gödnings- och jordförbättringsmedel (-43,3 %), Energi och smörjmedel (-13,2 %) samt Djurfoder (-8,0 %) är de viktigaste förklaringarna till detta. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror sjunkit med -10,2 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 4,1 % under perioden.

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2009 (2005 = 100)


Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter minskade enligt A-index med i genomsnitt -14,2 % mellan september 2008 och september 2009.

Priserna på vegetabilieproduktion minskade i genomsnitt med -15,9 % under perioden. Nedgången beror främst på att spannmålspriserna har minskat med -35,0 %. Avräkningspriserna för årets spannmålsskörd ligger betydligt lägre än vad de gjort de senaste två åren (se tabell 8a).

Priserna på animalieproduktion minskade i genomsnitt med -13,1 % under samma period. Här är det framför allt lägre avräkningspriser för mjölk och nöt som orsakar minskningen (-22,6 % respektive -12,1 %).

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J minskade med -3,8 % mellan september 2008 och september 2009. Mjöl, gryn och hårt bröd minskade med -5,6 %, Matpotatis med -24,5 % samt Fjäderfä med
-6,2 %. Producentpriset för griskött var den enda enskilda posten med en prisökning (0,6 %).

KPI-J ökade med 0,7 % mellan september 2008 och september 2009. Den största förändringen har skett för Matpotatis som i genomsnitt minskat med -16,5 % under perioden. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har minskat med -1,6 %.

 

Figur C visar en sammanställning av samtliga fyra index. Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PM-index stigit med i genomsnitt 18,7 % medan A-index stigit med i genomsnitt 12,7 % t.o.m. september 2009.

Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PPI-J stigit med i genomsnitt 13,9 % och priserna enligt KPI-J har stigit med i genomsnitt 14,0 % under perioden.

 

Figur C. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J åren 2005-2009 (2005 = 100)