Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0912

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2009:10
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2009:10
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel minskade enligt PM-index med i genomsnitt -7,4 % mellan oktober 2008 och oktober 2009. Kraftiga prissänkningar på Gödnings- och jordförbättringsmedel (-46,4 %), Energi och smörjmedel (-8,9 %) samt Utsäde (-8,3 %) är de viktigaste förklaringarna till detta. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror sjunkit med -10,1 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 4,2 % under perioden.

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter minskade enligt A-index med i genomsnitt -11,0 % mellan oktober 2008 och oktober 2009.

Alla poster under vegetabilieproduktion har minskat bortsett Blommor och planskoleväxter och ger därmed sammantaget en genomsnittlig minskning på -11,6 %. Störst minskning står spannmål för som har minskat med -26,7 %.

Priserna på animalieproduktion minskade i genomsnitt med -10,5 % under samma period. Här är det framför allt lägre avräkningspriser för mjölk och nöt som orsakar minskningen (-18,8 % respektive -10,5 %).

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J minskade med -3,5 % mellan oktober 2008 och oktober 2009. Alla redovisade poster minskade, däribland Mjöl, gryn och hårt bröd som minskade med -5,4 %, Matpotatis med -31,2 % samt Fjäderfä med -8,9 %.

KPI-J ökade med 0,9 % mellan oktober 2008 och oktober 2009. Den post som står för den största förändringen under perioden är Matpotatis (-10,9 %). Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har minskat med -1,5 %.

 

Figur C visar en sammanställning av samtliga fyra index. Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PM-index stigit med i genomsnitt 18,5 % medan A-index stigit med i genomsnitt 15,2 % t.o.m. oktober 2009.

Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PPI-J stigit med i genomsnitt 13,5 % och priserna enligt KPI-J har stigit med i genomsnitt 14,0 % under perioden.

 

Figur C. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J åren 2005-2009 (2005 = 100)