Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1001

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2009:11
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2009:11
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel minskade enligt PM-index med i genomsnitt -7,1 % mellan november 2008 och november 2009. Kraftiga prissänkningar på Gödnings- och jordförbättringsmedel (-46,0 %), Utsäde (-8,3 %) samt Djurfoder (-7,3 %) är de viktigaste förklaringarna till detta. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror sjunkit med -9,6 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 3,2 % under perioden.

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter minskade enligt A-index med i genomsnitt -10,2 % mellan november 2008 och november 2009.

De flesta posterna under vegetabilieproduktion har minskat under perioden och ger därmed sammantaget en genomsnittlig minskning på -12,7 %. Störst minskning står spannmål för som har minskat med -23,1 %.

Priserna på animalieproduktion minskade i genomsnitt med -8,5 % under samma period och även här är har de flesta posterna minskat. Det är framför allt lägre avräkningspriser för Mjölk och Nötkreatur som orsakar minskningen (-13,5 % respektive -10,2 %).

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J minskade med -4,1 % mellan november 2008 och november 2009. Alla redovisade poster minskade bortsett från Mjölk och Griskött. De enskilda poster som minskat mest är Matpotatis (-41,6 %), Fjäderfä (-8,3 %) samt Nötkött (-7,3 %).

KPI-J ökade med 0,8 % mellan november 2008 och november 2009. Den enskilda post som står för den största ökningen under perioden är Griskött (5,1 %). Matpotatis står för den största minskningen (-9,9 %). Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har minskat med -0,7 %.

 

Figur C visar en sammanställning av samtliga fyra index. Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PM-index stigit med i genomsnitt 18,3 % medan A-index stigit med i genomsnitt 13,6 % t.o.m. november 2009.

Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PPI-J stigit med i genomsnitt 12,8 % och priserna enligt KPI-J har stigit med i genomsnitt 14,0 % under perioden.

 

Figur C. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J åren 2005-2009 (2005 = 100)