Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1002

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2009:12
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2009:12
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel minskade enligt PM-index med i genomsnitt -6,0 % mellan december 2008 och december 2009. Kraftiga prissänkningar på Gödnings- och jordförbättringsmedel (-45,5 %), Utsäde (-8,3 %) samt Djurfoder (-5,6 %) är de viktigaste förklaringarna till detta. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror sjunkit med -8,3 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 3,2 % under perioden. Årsindextalet för 2009 har beräknats till 121,6 vilket innebär att priserna på jordbrukets produktionsmedel enligt PM-index sjönk med -2,9 % i genomsnitt mellan 2008 och 2009.

Figur A. Utvecklingen av PM-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter minskade enligt A-index med i genomsnitt -7,3 % mellan december 2008 och december 2009.

De flesta posterna under vegetabilieproduktion har minskat under perioden och ger därmed sammantaget en genomsnittlig minskning på -11,1 %. Störst minskning står spannmål för som har minskat med -19,9 %.

Priserna på animalieproduktion minskade i genomsnitt med -4,9 % under samma period. Det är framför allt lägre avräkningspriser för Mjölk och Nötkreatur som orsakar minskningen (-7,8 % respektive -6,4 %). Årsindextalet för A-index 2009 blir preliminärt 114,9. Det innebär att avräkningspriserna i genomsnitt sjunkit med 11,7 % mellan 2008 och 2009.

 

Figur B. Utvecklingen av A-index åren 2005-2009 (2005 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J minskade med -3,6 % mellan december 2008 och december 2009. Alla redovisade poster minskade bortsett från Griskött. De enskilda poster som minskat mest är Matpotatis (-30,8 %) och Nötkött (-7,4 %). Årsindextalet för PPI-J 2009 har beräknats till 115,2. Det är en minskning med -1,8 % jämfört med år 2008.

KPI-J ökade med 0,7 % mellan december 2008 och december 2009. Socker, Griskött och Annat kött är de poster som ökat mest (5,6 %, 3,9 % respektive 5,2 %). Matpotatis står för den största minskningen (-6,6 %). Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har ökat med 0,9 %.

 

Figur C visar en sammanställning av samtliga fyra index. Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PM-index stigit med i genomsnitt 18,5 % medan A-index stigit med i genomsnitt 14,1 % t.o.m. december 2009.

Jämfört med basåret 2005 har priserna enligt PPI-J stigit med i genomsnitt 12,8 % och priserna enligt KPI-J har stigit med i genomsnitt 14,1 % under perioden.

 

Figur C. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J åren 2005-2009 (2005 = 100)