Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1003

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2010:01
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2010:01
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra index som presenteras i detta Statistiska Meddelande. Mellan juni 2007 och juni 2008 steg jordbrukets avräkningspriser med i genomsnitt 25,6 % enligt A-index. Samma kraftiga prisökningar skedde i de flesta EU-länder under samma period. De stora prisökningarna fick till följd att priserna steg även i senare led (PPI-J och KPI-J) samt för insatsvaror i jordbruket (PM-index). Det var speciellt insatsvaror med koppling till jordbruksproduktionen, t.ex. djurfoder och utsäde som steg. Men även handelsgödsel och energi blev avsevärt dyrare under perioden.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

Från och med hösten 2008 sjönk åter avräkningspriserna och i slutet av 2009 låg de på nästan samma nivå som innan de kraftiga ökningarna. Även PM-index och PPI-J har sjunkit, om än inte lika kraftigt. För KPI-J kan inte samma prissänkning ses, men KPI-J steg å andra sidan inte så kraftigt som de övriga och torde vara den indexserie som påverkas minst av avräkningsprisernas utveckling.

Trots stora skillnader i utveckling mellan indexserierna under perioden 2007-2008, en period med kraftiga förändringar i avräkningspriserna, närmar de sig varann alltmer i nivå idag. I januari 2010 visar A-index, PPI-J och KPI-J en ökning mellan 13-14 procent jämfört med basåret 2005.

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel minskade enligt PM-index med i genomsnitt -6,0 % mellan januari 2009 och januari 2010. Kraftiga prissänkningar på Gödnings- och jordförbättringsmedel (-51,5 %), Utsäde (-10,3 %) samt Växtskydds- och bekämpningsmedel (-5,4 %) är de viktigaste förklaringarna till detta. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror sjunkit med -8,4 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 3,6 % under perioden. Årsindextalet för 2009 har beräknats till 121,6 vilket innebär att priserna på jordbrukets produktionsmedel enligt PM-index sjönk med -2,9 % i genomsnitt mellan 2008 och 2009.

Figur B. Utvecklingen av PM-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter minskade enligt A-index med i genomsnitt -3,1 % mellan januari 2009 och januari 2010.

De flesta posterna under vegetabilieproduktion har minskat under perioden och ger därmed sammantaget en genomsnittlig minskning på -10,0 %. Störst minskning står spannmål för som har minskat med -21,2 %.

Priserna på animalieproduktion steg i genomsnitt med 1,7 % under samma period. Det är framför allt högre avräkningspriser för Nötkreatur (5,5 %), och
Svin (6,9 %) som orsakar ökningen. Årsindextalet för A-index 2009 blir preliminärt 114,9. Det innebär att avräkningspriserna i genomsnitt sjunkit med 11,7 % mellan 2008 och 2009.

 

Figur C. Utvecklingen av A-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Indexet har en likartad utveckling i alla länderna men det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara.

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Prisutveckling i senare led

PPI-J minskade med -2,7 % mellan januari 2009 och januari 2010. Alla redovisade poster minskade bortsett från Glass och Griskött. De enskilda poster som minskat mest är Matpotatis (-30,8 %) och Nötkött (-6,4 %). Årsindextalet för PPI-J 2009 har beräknats till 115,2. Det är en minskning med -1,8 % jämfört med år 2008.

KPI-J ökade med 0,7 % mellan januari 2009 och januari 2010. Socker, Nötkött och Glass är de poster som ökat mest (3,8 %, 3,6 % respektive 2,3 %). Matpotatis står för den största minskningen (-4,4 %). Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har ökat med 0,6 %. Årsindextalet för KPI-J 2009 har beräknats till 113,7. Det är en minskning med -1,9 % jämfört med år 2008.