Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1004

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2010:02
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2010:02
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra index som presenteras i detta Statistiska Meddelande. Mellan juni 2007 och juni 2008 steg jordbrukets avräkningspriser med i genomsnitt 25,6 % enligt A-index. Samma kraftiga prisökningar skedde i de flesta EU-länder under samma period. De stora prisökningarna fick till följd att priserna steg även i senare led (PPI-J och KPI-J) samt för insatsvaror i jordbruket (PM-index). Det var speciellt insatsvaror med koppling till jordbruksproduktionen, t.ex. djurfoder och utsäde som steg. Men även handelsgödsel och energi blev avsevärt dyrare under perioden.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

Från och med hösten 2008 sjönk åter avräkningspriserna och i slutet av 2009 låg de på nästan samma nivå som innan de kraftiga ökningarna. Även PM-index och PPI-J har sjunkit, om än inte lika kraftigt. För KPI-J kan inte samma prissänkning ses, men KPI-J steg å andra sidan inte så kraftigt som de övriga och torde vara den indexserie som påverkas minst av avräkningsprisernas utveckling.

Trots stora skillnader i utveckling mellan indexserierna under perioden 2007-2008, en period med kraftiga förändringar i avräkningspriserna, närmar de sig varann alltmer i nivå idag. I februari 2010 visar A-index, PPI-J och KPI-J en ökning mellan 13-15 procent jämfört med basåret 2005.

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel minskade enligt PM-index med i genomsnitt -4,5 % mellan februari 2009 och februari 2010. Kraftiga prissänkningar på Gödnings- och jordförbättringsmedel (-42,4 %), Utsäde (-10,8 %) samt Djurfoder (-4,9 %) är de viktigaste förklaringarna till detta. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror sjunkit med -6,6 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 3,6 % under perioden. Årsindextalet för 2009 har beräknats till 121,6 vilket innebär att priserna på jordbrukets produktionsmedel enligt PM-index sjönk med -2,9 % i genomsnitt mellan 2008 och 2009.

Figur B. Utvecklingen av PM-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter minskade enligt A-index med i genomsnitt -3,8 % mellan februari 2009 och februari 2010.

De flesta posterna under vegetabilieproduktion har minskat under perioden och ger därmed sammantaget en genomsnittlig minskning på -10,8 %. Störst minskning står spannmål för som har minskat med -24,4 %.

Priserna på animalieproduktion steg i genomsnitt med 1,1 % under samma period. Avräkningspriserna för Nötkreatur (+6,1 %) och mjölk (+2,4 %) stiger medan avräkningspriserna för Svin minskar (-5,9 %). Årsindextalet för A-index 2009 blir preliminärt 114,9. Det innebär att avräkningspriserna i genomsnitt sjunkit med -11,7 % mellan 2008 och 2009.

 

 

 

 

Figur C. Utvecklingen av A-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Indexet har en likartad utveckling i alla länderna men det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara.

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Not: Uppgifter för sista kvartalet 2009 är ännu ej tillgängliga för Danmark.

Prisutveckling i senare led

PPI-J minskade med -2,6 % mellan februari 2009 och februari 2010. Alla redovisade poster minskade bortsett från Nötkött och Griskött. De enskilda poster som minskat mest är Matpotatis (-29,6 %) och Ägg (-6,8 %). Årsindextalet för PPI-J 2009 har beräknats till 115,2. Det är en minskning med -1,8 % jämfört med år 2008.

KPI-J ökade med 0,5 % mellan februari 2009 och februari 2010. Socker, Ägg och Annat kött är de poster som ökat mest (+3,3 %, +4,0 % respektive +5,2 %). Matpotatis står för den största minskningen (-2,6 %). Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har ökat med 1,2 %. Årsindextalet för KPI-J 2009 har beräknats till 113,7. Det är en ökning med +2,0 % jämfört med år 2008.