Statens Jordbruksverk                                     20                                                     JO 49 SM 1005

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4048  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 19 maj 2010.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.