Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1008

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2010:06
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2010:06
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra index som presenteras i detta Statistiska Meddelande. Mellan juni 2007 och juni 2008 steg jordbrukets avräkningspriser med i genomsnitt 25,6 % enligt A-index. Samma kraftiga prisökningar skedde i de flesta EU-länder under perioden. De stora prisökningarna fick också till följd att priserna steg i senare led (PPI-J och KPI-J) samt för insatsvaror i PM-index med ursprung i jordbruket (t.ex. djurfoder och utsäde). Dessutom blev även handelsgödsel och energi avsevärt dyrare.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

Från och med hösten 2008 sjönk åter avräkningspriserna och i slutet av 2009 låg de på nästan samma nivå som innan de kraftiga ökningarna.

Under 2010 har avräkningspriserna åter stigit. Avräkningspriset för mjölk har t.ex. ökat med drygt 8 % mellan januari och juni. I juni ingår färskpotatis i indexberäkningarna och som vanligt var det höga priser i början på säsongen. De höga potatis- och mjölkpriserna är huvudorsaken till den kraftiga indexökningen i juni. Vissa prisökningar har också skett på slaktsidan. De aviserade prishöjningarna på spannmål syns inte i juni men kommer med stor sannolikhet att ses fr.o.m. juli månad.

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel minskade enligt PM-index med i genomsnitt -2,0 % mellan juni 2009 och juni 2010. Kraftigast prissänkning kan ses för Växtskydds- och bekämpningsmedel (-17,1 %). Även priserna för Utsäde (-10,1 %), Gödnings- och jordförbättringsmedel (-8,2 %) samt Djurfoder (-9,4 %) har sjunkit under perioden. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror sjunkit med -3,3 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 2,8 %.

Figur B. Utvecklingen av PM-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 4,6 % mellan juni 2009 och juni 2010.

Priserna på vegetabilieproduktion var oförändrad under perioden. Spannmål svarar för den största minskningen (-21,4 %) medan flertalet priser inom trädgårdsodling och potatis istället ökat. Indextalet för Matpotatis (331,3) är högt och beror på att färskpotatis ingår i indexberäkningen fr.o.m. juni. Detta fenomen sker i stort sett varje år då färskpotatispriserna vanligtvis är höga under de första veckorna.

Priserna på animalieproduktion steg i genomsnitt med 8,1 % under samma period. Avräkningspriserna för Nötkreatur (11,0 %) och Mjölk (17,3 %) stiger medan avräkningspriserna för Svin minskar (-11,9 %).

 

 

 

 

 

Figur C. Utvecklingen av A-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

 

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Prisutveckling i senare led

PPI-J minskade med -0,2 % mellan juni 2009 och juni 2010. Priserna för Matpotatis, Mejeriprodukter, Nötkött samt Fjäderfäkött har stigit medan priserna för Mjöl, gryn och hårt bröd, samt Griskött har sjunkit.

KPI-J ökade med 0,9 % mellan juni 2009 och juni 2010. Matpotatis och Ägg är de poster som ökat mest (23,6 % respektive 3,8 %). Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har också ökat med 0,9 % under perioden.