Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1009

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2010:07
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2010:07
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra index som presenteras i detta Statistiska Meddelande. Mellan juni 2007 och juni 2008 steg jordbrukets avräkningspriser med i genomsnitt 25,6 % enligt A-index. Samma kraftiga prisökningar skedde i de flesta EU-länder under perioden. De stora prisökningarna fick också till följd att priserna steg i senare led (PPI-J och KPI-J) samt för insatsvaror i PM-index med ursprung i jordbruket (t.ex. djurfoder och utsäde). Dessutom blev även handelsgödsel och energi avsevärt dyrare.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

Från och med hösten 2008 sjönk åter avräkningspriserna och i slutet av 2009 låg de på nästan samma nivå som innan de kraftiga ökningarna.

Under 2010 har avräkningspriserna åter stigit. Avräkningspriset för mjölk har t.ex. ökat med drygt 10 % mellan januari och juli. I juni ingår färskpotatis i indexberäkningarna och som vanligt var det höga priser i början på säsongen. De höga potatis- och mjölkpriserna är huvudorsaken till den kraftiga indexökningen i juni. Vissa prisökningar har också skett på slaktsidan. Från och med juli har det även skett prishöjningar på spannmål vilket ger ett högt indextal även för juli trots att potatispriserna då sjönk.

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel minskade enligt PM-index med i genomsnitt -1,8 % mellan juli 2009 och juli 2010. Kraftigast prissänkning kan ses för Växtskydds- och bekämpningsmedel (-17,1 %). Även priserna för Utsäde (-10,1 %), Gödnings- och jordförbättringsmedel (-12,0 %) samt Djurfoder (-8,8 %) har sjunkit under perioden. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror sjunkit med -2,8 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 1,8 %.

Figur B. Utvecklingen av PM-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 8,3 % mellan juli 2009 och juli 2010.

Priserna på vegetabilieproduktion steg med 7,2 % i genomsnitt under perioden. Potatis (+42,9 %) samt Foderväxter (+8,8 %) bidrog mest till detta.

Priserna på animalieproduktion steg i genomsnitt med 9,1 % under samma period. Avräkningspriserna för Nötkreatur (+12,1 %) och Mjölk (+19,3 %) steg medan avräkningspriserna för Svin sjönk (-12,0 %).

 

 

 

 

 

Figur C. Utvecklingen av A-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

 

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 0,2 % mellan juli 2009 och juli 2010. Priserna för Matpotatis, Mejeriprodukter, Nötkött samt Fjäderfäkött har stigit medan priserna för Mjöl, gryn och hårt bröd, samt Mjukt bröd har sjunkit mest.

KPI-J ökade med 0,5 % mellan juli 2009 och juli 2010. Matpotatis och Ägg är de poster som ökat mest (+9,7 % respektive +3,0 %).

Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har också ökat (+1,1 %) under perioden.