Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1010

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2010:08
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2010:08
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra index som presenteras i detta Statistiska Meddelande. Mellan juni 2007 och juni 2008 steg jordbrukets avräkningspriser med i genomsnitt 25,6 % enligt A-index. Samma kraftiga prisökningar skedde i de flesta EU-länder under perioden. De stora prisökningarna fick också till följd att priserna steg i senare led (PPI-J och KPI-J) samt för insatsvaror i PM-index med ursprung i jordbruket (t.ex. djurfoder och utsäde). PM-index ökade dessutom på grund av att handelsgödsel och energi blev avsevärt dyrare.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

Från och med hösten 2008 sjönk åter avräkningspriserna och i slutet av 2009 låg de på nästan samma nivå som innan de kraftiga ökningarna.

Under 2010 har avräkningspriserna åter stigit. Avräkningspriset för mjölk har t.ex. ökat med drygt 14 % mellan januari och augusti. Spannmålspriserna steg kraftigt i augusti och prisökningar kan också ses för många andra varor. Detta har inneburit att indextalet för A-index totalt nästan är lika högt i augusti 2010 som det var sommaren 2008.

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 0,3 % mellan augusti 2009 och augusti 2010. Kraftigast prissänkning kan ses för Växtskydds- och bekämpningsmedel (-17,1 %) och Gödnings- och jordförbättringsmedel (-5,7 %). Prisökningar har skett för t.ex. Energi (+3,8 %), Underhåll av ekonomibyggnader (+4,4 %) samt Investeringar i ekonomibyggnader (+4,7 %). Sammantaget har priserna på olika insatsvaror stigit med 0,3 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 0,1 %.

Figur B. Utvecklingen av PM-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 15,4 % mellan augusti 2009 och augusti 2010.

Priserna på vegetabilieproduktion steg med 23,7 % i genomsnitt under perioden. Spannmål (+44,1 %), Frukt och grönsaker (+19,2 %) samt Potatis (+27,8 %) bidrog mest till detta.

Priserna på animalieproduktion steg i genomsnitt med 10,1 % under samma period. Avräkningspriserna för Nötkreatur (+12,5 %) och Mjölk (+22,2 %) steg medan avräkningspriserna för Svin sjönk (-13,8 %).

 

 

 

 

 

Figur C. Utvecklingen av A-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

 

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 0,3 % mellan augusti 2009 och augusti 2010. Priserna för Matpotatis, Mejeriprodukter, Nötkött samt Fjäderfäkött har stigit medan priserna för Mjöl, gryn och hårt bröd, samt Griskött har sjunkit mest.

KPI-J ökade med 0,4 % mellan augusti 2009 och augusti 2010. Ägg, Smör, Mjölk och Nötkött är de poster som ökat mest.

Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har också ökat (+0,9 %) under perioden.