Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1011

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2010:09
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2010:09
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra index som presenteras i detta Statistiska Meddelande. Under 2010 har avräkningspriserna stigit enligt A-index. Priset för mjölk har t.ex. ökat med drygt 13 % mellan januari och september. Spannmålspriserna steg kraftigt i augusti och prisökningar har också skett för många andra varor. Detta har inneburit att indextalet för A-index totalt nästan är lika högt i september 2010 som det var under sommaren 2008.

Någon lika kraftig prisökning kan inte ses i senare led. Mjölkpriset har t.ex. endast stigit 3 % i PPI-J och 2 % i KPI-J under samma period.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 3,1 % mellan september 2009 och september 2010. Kraftigast prissänkning kan ses för Växtskydds- och bekämpningsmedel (-14,9 %) medan Energi och Gödnings- och jordförbättringsmedel är de poster med störst prisökning (+7,7 % respektive +13,3 %). Sammantaget har priserna på olika insatsvaror stigit med 3,8 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 0,2 %.

Figur B. Utvecklingen av PM-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

 

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 17,7 % mellan september 2009 och september 2010.

Priserna på vegetabilieproduktion steg med 31,9 % i genomsnitt under perioden. Spannmål (+69,1 %), Frukt och grönsaker (+46,7 %) samt Potatis (+21,9 %) bidrog mest till detta.

Priserna på animalieproduktion steg i genomsnitt med 9,5 % under samma period. Avräkningspriserna för Nötkreatur (+12,3 %) och Mjölk (+20,7 %) steg medan avräkningspriserna för Svin sjönk (-13,9 %).

 

 

 

 

 

Figur C. Utvecklingen av A-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

 

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser stör också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 1,2 % mellan september 2009 och september 2010. Priserna för Mjukt bröd, Matpotatis, Mjölk, Glass och Nötkött har stigit medan priserna för Mjöl, gryn och hårt bröd, Griskött, Fjäderfäkött samt Charketurivaror har sjunkit.

KPI-J ökade med 0,3 % mellan september 2009 och september 2010. Mjölk, Smör och Ägg är de poster som ökat mest. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna, mätt med KPI, ökade med (+1,4 %) under perioden.