Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1012

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2010:10
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2010:10
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska Meddelande. Under 2010 har avräkningspriserna stigit enligt A-index. Priset för mjölk har t.ex. ökat med drygt 17 % mellan januari och oktober. Spannmålspriserna steg kraftigt i augusti och prisökningar har också skett för många andra varor. Detta har inneburit att indextalet för A-index totalt nästan är lika högt i oktober 2010 som det var under sommaren 2008.

Någon lika kraftig prisökning kan inte ses i senare led. Mjölkpriset har t.ex. stigit 4,1 % i PPI-J och 2,9 % i KPI-J mellan januari och oktober 2010.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 3,9 % mellan oktober 2009 och oktober 2010. Kraftigast prisökning kan ses för kostnadsposterna Energi, Gödnings- och jordförbättringsmedel samt Djurfoder. Priserna för Växtskydds- och bekämpningsmedel samt vissa maskintyper ingående i posten Utrustning har å andra sidan sjunkit. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror stigit med 5,0 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster minskat med 0,1 %.

Figur B. Utvecklingen av PM-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

 

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 15,6 % mellan oktober 2009 och oktober 2010.

Priserna på vegetabilieproduker steg med 24,0 % under perioden. Spannmål (+59,7 %) samt Potatis (+18,8 %) bidrog mest till detta.

Priserna på animalieproduktion steg i genomsnitt med 10,4 % under samma period. Avräkningspriserna för Nötkreatur (+13,3 %) och Mjölk (+21,1 %) steg medan avräkningspriserna för Svin sjönk (-12,1 %).

 

 

 

 

 

Figur C. Utvecklingen av A-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

 

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser stör också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 2,2 % mellan oktober 2009 och oktober 2010. Priserna för Vegetabilier har stigit med 3,4 % medan priserna för Animalier har stigit med 1,7 % i genomsnitt.

KPI-J ökade med 0,3 % mellan oktober 2009 och oktober 2010. Ägg och Mejeriprodukter har stigit med 3,4 % respektive 1,9 %. Priset på socker har sjunkit mest (-5,2 %). Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna, mätt med KPI, ökade med (+1,5 %) under perioden.