Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1101

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2010:11
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2010:11
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 har avräkningspriserna stigit kraftigt enligt A-index. Mjölkpriset har t.ex. stigit med 17 % mellan januari och november. Spannmålspriserna steg kraftigt i augusti och har fortsatt stiga därefter. Prisökningar har också skett för många andra varor.

Någon lika kraftig prisökning har ännu inte skett i senare led (PPI-J och KPI-J), men november månads indextal antyder att en prisuppgång har inletts även i grossist- och konsumentled.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 4,9 % mellan november 2009 och november 2010. Kraftigast prisökning kan ses för kostnadsposterna Energi, Gödnings- och jordförbättringsmedel samt Djurfoder. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror stigit med 6,3 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster är oförändrade.

Figur B. Utvecklingen av PM-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

 

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 16,3 % mellan november 2009 och november 2010.

Priserna på vegetabilieprodukter steg med 23,7 % under perioden. Spannmål (+58,9 %), Oljeväxter (+44,1 %), Matpotatis (+20,9 %) samt Frukt och grönsaker (+14,5 %) bidrog mest till detta.

Priserna på animalieproduktion steg i genomsnitt med 11,7 % under samma period. Avräkningspriserna för Nötkreatur (+15,4 %) och Mjölk (+19,5 %) steg medan avräkningspriserna för Svin sjönk (-4,2 %).

 

 

 

 

 

Figur C. Utvecklingen av A-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

 

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser stör också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 4,6 % mellan november 2009 och november 2010. Priserna för Vegetabilier har stigit med 7,8 % medan priserna för Animalier har stigit med 3,0 % i genomsnitt.

KPI-J ökade med 1,4 % mellan november 2009 och november 2010. Matpotatis och Mejeriprodukter har stigit med 9,4 % respektive 3,2 %. Priset på socker har sjunkit mest (-6,3 %). Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna, mätt med KPI, ökade med (+1,8 %) under perioden.