Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1102

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2010:12
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2010:12
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 har avräkningspriserna stigit kraftigt enligt A-index. Mjölkpriset har t.ex. stigit med 23 % mellan januari och december. Spannmålspriserna steg kraftigt i augusti och har fortsatt stiga därefter. Prisökningar har också skett för många andra varor.

Årsindextal för 2010 är nu beräknade för samtliga indexserier. Det bör betonas att årsindex för PM-index och framför allt A-index kommer att justeras när t.ex. slutliga efterlikvider och slutbetalningar blir kända.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 5,6 % mellan december 2009 och december 2010. Kraftigast prisökning kan ses för kostnadsposterna Energi, Gödnings- och jordförbättringsmedel samt Djurfoder. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror stigit med 7,1 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster är oförändrade.

Figur B. Utvecklingen av PM-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

 

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 20,3 % mellan december 2009 och december 2010.

Priserna på vegetabilieprodukter steg med 31,3 % under perioden. Spannmål (+75,0 %), Oljeväxter (+54,0 %), Matpotatis (+36,9 %) samt Frukt och grönsaker (+10,7 %) bidrog mest till detta.

Priserna på animalieproduktion steg i genomsnitt med 13,5 % under samma period. Avräkningspriserna för Nötkreatur (+15,4 %) och Mjölk (+21,8 %) steg medan avräkningspriserna för Svin sjönk (-2,5 %).

Årsindextalet för 2010 bör användas med viss försiktighet. Efterlikvider, slutbetalningar och andra korrigeringar kommer att påverka index för 2010. Speciellt brukar index för spannmål, oljeväxter, slakt samt mjölk att påverkas. Definitiva indextal brukar som regel bli klara först i april/maj.

 

 

 

 

 

Figur C. Utvecklingen av A-index åren 2007-2010 (2005 = 100)

 

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser stör också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 5,5 % mellan december 2009 och december 2010. Priserna för Vegetabilier har stigit med 8,8 % medan priserna för Animalier har stigit med 3,9 % i genomsnitt.

KPI-J ökade med 1,7 % mellan december 2009 och december 2010. Matpotatis och Mejeriprodukter har stigit med 9,5 % respektive 3,6 %. Priset på socker har sjunkit mest (-6,9 %). Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna, mätt med KPI, ökade med (+2,3 %) under perioden.