Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

 

JO 49 SM 1104

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2011:02
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2011:02

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 steg avräkningspriserna kraftigt enligt A-index. Mjölkpriset har t.ex. stigit med 16,7 % mellan februari 2010 och februari 2011. Spannmålspriserna steg kraftigt i augusti och har fortsatt stiga därefter. Prisökningen mellan februari 2010 och februari 2011 är hela 99,8 % för spannmålen. Prisökningar har också skett för många andra varor.

Även PM-index visar på en prisökning under andra halvan av 2010. Mellan februari 2010 och februari 2011 ökade PM-index med 6,8 %. I efterföljande led (PPI-J och KPI-J) syns också tecken på ökade priser under andra halvan av 2010, en trend som tycks fortsätta i början av 2011.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 6,8 % mellan februari 2010 och februari 2011. Kraftigast har prisökningarna varit för kostnadsposterna Energi, Gödnings- och jordförbättringsmedel samt Djurfoder. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror stigit med 8,5 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 0,6 % på årsbasis.

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 18,9 % mellan februari 2010 och februari 2011.

Priserna på vegetabilieprodukter steg med 38,4 % under perioden. Spannmål (+99,8 %), Oljeväxter (+48,9 %) samt Matpotatis (+54,3 %) bidrog mest till detta.

Priserna på animalieproduktion steg i genomsnitt med 6,9 % under samma period. Avräkningspriserna för Nötkreatur (+8,8 %), Fjäderfä (+12,3 %) och Mjölk (+16,7 %) steg medan avräkningspriserna för Svin sjönk (-21,2 %).

Årsindextalet för 2010 bör användas med viss försiktighet. Efterlikvider, slutbetalningar och andra korrigeringar kommer att påverka index för 2010. Speciellt brukar index för spannmål, oljeväxter, slakt samt mjölk att påverkas. Definitiva indextal brukar som regel bli klara först i samband med redovisning av indextal för april.

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser stör också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.       

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 5,8 % mellan februari 2010 och februari 2011. Priserna för Vegetabilier har stigit med 9,3 % medan priserna för Animalier i genomsnitt har stigit med 4,2 %.

KPI-J ökade med 2,3 % under samma period medan den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna, mätt med KPI, ökade med 2,5 % under perioden.