Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1105

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2011:03
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2011:03
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under andra halvan 2007 och första halvan 2008 steg A-index kraftigt p.g.a. stigande avräkningspriser på Spannmål och Mjölk. Vilket också bidrog till ökad prisutveckling i efterföljande led. PM-index steg också under denna period på grund av ökade kostnader för bl.a. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel.

Under år 2010 steg A-index kraftigt igen. Stigande priser på Mjölk, Spannmål och Nötkreatur bidrog mest till detta. I och med lägre avräkningspriser på spannmål vände A-index neråt i mars 2011. Även PM-index visar på en ökad prisutveckling under andra halvan av 2010 och in under 2011. Detta mest p.g.a. ökade priser på Gödnings- och jordförbättringsmedel samt Djurfoder.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 7,7 % mellan mars 2010 och mars 2011. Kraftigast har prisökningarna varit för kostnadsposterna Växtskydd- och bekämpningsmedel, Gödnings- och jordförbättringsmedel samt Djurfoder. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror stigit med 9,6 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 0,5 % mellan mars 2010 och mars 2011.

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 16,3 % mellan mars 2010 och mars 2011.

Priserna på vegetabilieprodukter steg med 29,7 % under perioden. Spannmål (+86,2 %), Oljeväxter (+44,0 %) samt Matpotatis (+52,4 %) bidrog mest till detta.

Priserna på animalieproduktion steg i genomsnitt med 7,8 % under samma period. Avräkningspriserna för Nötkreatur (+8,9 %), Fjäderfä (+12,3 %) och Mjölk (+16,1 %) steg medan avräkningspriserna för Svin sjönk (-13,9 %).

Årsindextalet för 2010 bör användas med viss försiktighet. Efterlikvider, slutbetalningar och andra korrigeringar kommer att påverka index för 2010. Speciellt brukar index för spannmål, oljeväxter, slakt samt mjölk att påverkas. Definitiva indextal brukar som regel bli klara först i samband med redovisning av indextal för april.

 

 

 

 

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser stör också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 6,4 % mellan mars 2010 och mars 2011. Priserna för Vegetabilier har stigit med 11,6 % medan priserna för Animalier i genomsnitt har stigit med 3,9 %.

KPI-J ökade med 2,6 % under samma period medan den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna, mätt med KPI, ökade med 2,9 % under perioden.