Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1106

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2011:04
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2011:04
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under andra halvan 2007 och första halvan 2008 steg A-index kraftigt, främst p.g.a. stigande avräkningspriser på Spannmål och Mjölk. Detta bidrog till ökad prisutveckling i efterföljande led. PM-index steg också under denna period på grund av ökade kostnader för bl.a. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel.

Under 2010 steg A-index kraftigt igen. Stigande priser på Mjölk, Spannmål och Nötkreatur bidrog mest till detta. Även PM-index visar på en ökad prisutveckling under andra halvan av 2010. Detta mest p.g.a. ökade priser på Gödnings- och jordförbättringsmedel samt Djurfoder. Både A-index och PM-index har sedan årsskiftet haft relativt små förändringar totalt sett.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 8,0 % mellan april 2010 och april 2011. Kraftigast har prisökningarna varit för kostnadsposterna Gödnings- och jordförbättringsmedel, Djurfoder samt Energi och smörjmedel. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror stigit med 10,0 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 0,8 % mellan april 2010 och april 2011.

 

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 16,3 % mellan april 2010 och april 2011.

Priserna på vegetabilieprodukter steg med 30,3 % under perioden. Spannmål (+91,1 %), Oljeväxter (+50,3 %) samt Matpotatis (+32,9 %) bidrog mest till detta.

Priserna på animalieproduktion steg i genomsnitt med 7,4 % under samma period. Avräkningspriserna för Nötkreatur (+12,3 %), Fjäderfä (+13,7 %) och Mjölk (+13,7 %) steg medan avräkningspriserna för Svin sjönk (-14,0 %).

Årsindextalet för 2010 bör fortfarande användas med viss försiktighet. Efterlikvider, slutbetalningar och andra korrigeringar kommer att påverka index för 2010. Speciellt brukar index för spannmål, oljeväxter, slakt samt mjölk att påverkas. Definitiva indextal brukar som regel bli klara först i samband med redovisning av indextal för april-maj.

 

 

 

 

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.         

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 6,6 % mellan april 2010 och april 2011. Priserna för Vegetabilier har stigit med 10,7 % medan priserna för Animalier i genomsnitt har stigit med 4,7 %.

KPI-J ökade med 2,6 % under samma period medan den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna, mätt med KPI, ökade med 3,3 % under perioden.