Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1107

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2011:05
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2011:05
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under andra halvan 2007 och första halvan 2008 steg A-index kraftigt, främst p.g.a. stigande avräkningspriser på Spannmål och Mjölk. Detta bidrog till ökad prisutveckling i efterföljande led. PM-index steg också under denna period på grund av ökade kostnader för bl.a. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel.

Under 2010 steg A-index kraftigt igen. Stigande priser på Mjölk, Spannmål och Nötkreatur bidrog mest till detta. Även PM-index visar på en ökad prisutveckling under andra halvan av 2010. Detta mest p.g.a. ökade priser på Gödnings- och jordförbättringsmedel samt Djurfoder. Både A-index och PM-index har sedan årsskiftet haft relativt små förändringar totalt sett.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 7,9 % mellan maj 2010 och maj 2011. Kraftigast har prisökningarna varit för kostnadsposterna Gödnings- och jordförbättringsmedel, Djurfoder samt Växtskydds- och bekämpningsmedel. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror stigit med 9,9 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 0,8 % mellan maj 2010 och maj 2011.

 

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 14,2 % mellan maj 2010 och maj 2011.

Priserna på vegetabilieprodukter steg med 25,1 % under perioden. Spannmål (+77,0 %), Oljeväxter (+52,7 %) samt Matpotatis (+32,9 %) bidrog mest till detta.

Priserna på animalieproduktion steg i genomsnitt med 7,1 % under samma period. Avräkningspriserna för Nötkreatur (+6,3 %), Fjäderfä (+13,8 %) och Mjölk (+15,0 %) steg medan avräkningspriserna för Svin sjönk (-13,5 %).

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m år 2005 (2005 = 100)

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.         

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 6,2 % mellan maj 2010 och maj 2011. Priserna för Vegetabilier har stigit med 11,8 % medan priserna för Animalier i genomsnitt har stigit med 3,6 %.

KPI-J ökade med 1,9 % under samma period medan den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna, mätt med KPI, ökade med 3,3 % under perioden.