Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1112

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2011:10
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2011:10
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 steg A-index kraftigt, precis som det gjorde under andra halvåret 2007. Stigande avräkningspriser på Spannmål, Mjölk och Nötkreatur bidrog mest till detta under 2010. En utveckling av ökande priser i efterföljande led kan också utläsas under dessa perioder, likväl som ökade kostnader för insatsvarorna i PM-index. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel bidrog mest till kostnadsökningarna på insatssidan. Sedan årsskiftet har PM-index genomgått små förändringar totalt sett medan A-index gått ner ett par procent.

Så som indexen är sammansatta kan man också utifrån figur A utläsa att avräkningspriserna som helhet haft en generellt högre prisutveckling än konsumentpriserna sedan år 2005.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 5,4 % mellan oktober 2010 och oktober 2011. Kraftigast har prisökningarna varit för kostnadsposterna Gödnings- och jordförbättringsmedel, Utsäde samt Energi och smörjmedel. Sammantaget har priserna på olika

insatsvaror stigit med 5,8 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 3,8 % mellan oktober 2010 och oktober 2011.

 

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter sjönk enligt A-index med i genomsnitt -2,0 % mellan oktober 2010 och oktober 2011.

Priserna på vegetabilieprodukter sjönk med -1,0 % under perioden. Avräkningspriserna för Matpotatis (-27,6 %) sjönk mest medan Foderväxter (+23,3 %) steg mest.

Priserna på animalieproduktion sjönk med 2,7 % under samma period. Avräkningspriserna steg för bland annat Fjäderfä (+5,9 %) och Ägg (+4,8 %) medan avräkningspriserna för bland annat Svin och Mjölk sjönk, -7,1 % resp. -4,8 %.

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.         

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 4,8 % mellan oktober 2010 och oktober 2011. Priserna för Vegetabilier har stigit med 8,3 % medan priserna för Animalier i genomsnitt har stigit med 3,0 %.

KPI-J ökade med 2,1 % under samma period medan den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna, mätt med KPI, ökade med 2,9 % under perioden.