Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1201

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2011:11
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2011:11
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 steg A-index kraftigt, precis som det gjorde under andra halvåret 2007. Stigande avräkningspriser på Spannmål, Mjölk och Nötkreatur bidrog mest till detta under 2010. En utveckling av ökande priser i efterföljande led kan också utläsas under dessa perioder, likväl som ökade kostnader för insatsvarorna i PM-index. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel bidrog mest till kostnadsökningarna på insatssidan. Sedan årsskiftet har PM-index genomgått små förändringar totalt sett medan A-index gått ner ett par procent.

Så som indexen är sammansatta kan man också utifrån figur A utläsa att avräkningspriserna som helhet haft en generellt högre prisutveckling än konsumentpriserna sedan år 2005.

 

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 4,9 % mellan november 2010 och november 2011. Gödnings- och jordförbättringsmedel, Utsäde samt Energi och smörjmedel är de kostnadsposter som haft de kraftigaste prisökningarna under perioden. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror stigit med 5,3 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 3,6 % mellan november 2010 och november 2011.

 

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter sjönk enligt A-index med i genomsnitt -3,3 % mellan november 2010 och november 2011.

Priserna på vegetabilieprodukter sjönk med -2,5 % under perioden. Avräkningspriserna för Matpotatis (-34,3 %) sjönk mest medan Foderväxter (+23,3 %) steg mest.

Priserna på animalieproduktion sjönk med i genomsnitt -3,9 % under samma period. Detta förklaras av att avräkningspriserna för bland annat Svin (-8,2 %) och Mjölk (-6,3 %) sjönk. Avräkningspriserna steg däremot för bland annat Fjäderfä och Ägg, +3,9 % respektive +5,0 %.

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.         

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 2,9 % mellan november 2010 och november 2011. Priserna för Vegetabilier har stigit med 3,4 % medan priserna för Animalier i genomsnitt har stigit med 2,7 %.

KPI-J ökade med 1,2 % under samma period medan den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna, mätt med KPI, ökade med 2,8 % under perioden.