Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1204

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2012:02
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2012:02
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 steg A-index kraftigt, precis som det gjorde under andra halvåret 2007. Stigande avräkningspriser på Spannmål, Mjölk och Nötkreatur bidrog mest till detta under 2010. En utveckling av ökande priser i efterföljande led kan också utläsas under dessa perioder, likväl som ökade kostnader för insatsvarorna i PM-index. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel bidrog mest till kostnadsökningarna på insatssidan. Utifrån de preliminära årsindextalen för 2011 har PM-index totalt sett gått upp omkring 7 % jämfört med årsindextalet för 2010 och A-index gått upp omkring 4 %.

Så som indexen är sammansatta kan man också utifrån figur A utläsa att avräkningspriserna som helhet haft en generellt högre prisutveckling än konsumentpriserna sedan år 2005.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

Preliminära årsindex och årspriser för 2011

De årssiffror som publiceras i detta Statistiska meddelande för år 2011 ska tolkas och användas med viss försiktighet då många av dessa uppgifter än så länge är preliminära. Efterlikvider, slutbetalningar och andra korrigeringar kommer att påverka delar av årspriserna och årsindexen för 2011. Speciellt brukar årssiffrorna för spannmål, oljeväxter, slakt samt mjölk att påverkas. Definitiva index och priser för föregående år brukar som regel bli klara först i april/maj.

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 1,8 % mellan februari 2011 och februari 2012. Utsäde (+12,0 %), Veterinärkostnader (+9,1 %) samt Andra varor och tjänster (+6,9 %) är de kostnadsposter som haft de kraftigaste prisökningarna under perioden medan priset på Djurfoder är den kostnadspost som gått ner mest (-8,4 %). Sammantaget har priserna på olika insatsvaror stigit med 1,4 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 3,2 % mellan februari 2011 och februari 2012.

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter sjönk enligt A-index med i genomsnitt -4,6 % mellan februari 2011 och februari 2012.

Priserna på vegetabilieprodukter sjönk med -10,3 % under perioden. Avräkningspriserna för bland annat Matpotatis (-47,3 %), Spannmål (-14,7 %) och Frukt och grönsaker (-10,8 %) sjönk medan Foderväxter (+23,3 %) steg.

Priserna på animalieprodukter ligger i genomsnitt på samma nivå i februari 2012 som de i genomsnitt gjorde i februari 2011. Avräkningspriserna för bland annat Mjölk sjönk (-6,8 %) medan avräkningspriserna för bland annat Nötkreatur (+10,0 %) och svin (+10,3 %) steg. Senast priset på Svin ökade sett över 12 månader var mellan januari 2009 och januari 2010.

 

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.         

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 1,4 % mellan februari 2011 och februari 2012. Priserna för Vegetabilier har stigit med 1,1 % medan priserna för Animalier i genomsnitt har stigit med 1,6 %.

KPI-J ökade med 1,0 % under samma period medan den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna, mätt med KPI, ökade med 1,9 % under perioden.