Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1206

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2012:04
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2012:04
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 steg A-index kraftigt, precis som det gjorde under andra halvåret 2007. Stigande avräkningspriser på Spannmål, Mjölk och Nötkreatur bidrog mest till detta under 2010. En utveckling av ökande priser i efterföljande led kan också utläsas under dessa perioder, likväl som ökade kostnader för insatsvarorna i PM-index. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel bidrog mest till kostnadsökningarna på insatssidan. Utifrån årsindextalen gick PM-index totalt sett upp 6,7 % under 2011 jämfört med år 2010 och A-index gick upp med 3,9 %.

Så som indexen är sammansatta kan man också utifrån figur A utläsa att avräkningspriserna som helhet haft en generellt högre prisutveckling än konsumentpriserna sedan år 2005.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

Årsindex och årspriser för 2011

Från och med detta Statistiska meddelande är alla årssiffror som publiceras avseende 2011 justerade för efterlikvider, slutbetalningar och andra korrigeringar.

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 1,7 % mellan april 2011 och april 2012. Utsäde (+11,9 %), Veterinärkostnader (+7,4 %) samt Utrustning (+5,5 %) är de kostnadsposter som haft de kraftigaste prisökningarna under perioden medan priset på Djurfoder är den kostnadspost som gått ner mest (-2,1 %). Sammantaget har priserna på olika insatsvaror stigit med 1,0 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 4,6 % mellan april 2011 och april 2012.

 

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter sjönk enligt A-index med i genomsnitt -6,0 % mellan april 2011 och april 2012.

Priserna på vegetabilieprodukter sjönk med -11,6 % under perioden. Matpotatis (-44,6 %), Frukt och grönsaker (-27,9 %) och Spannmål (-5,2 %)  bidrog mest till detta. Bland de kostnadsposter som steg var det Foderväxter som stod för den största ökningen med 4,8 %.

Priserna på animalieprodukter sjönk i genomsnitt med -1,5 % mellan april 2011 och april 2012. Avräkningspriserna för bland annat Mjölk (-8,4 %) sjönk medan avräkningspriserna för bland annat Får och getter (+12,2 %) och Svin (+7,0 %) steg.

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.         

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 1,2 % mellan april 2011 och april 2012. Priserna för Vegetabilier har stigit med 0,6 % medan priserna för Animalier i genomsnitt har stigit med 1,5 %.

KPI-J ökade med 0,8 % under samma period medan den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna, mätt med KPI, ökade med 1,3 % under perioden.