Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1208

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2012:06
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2012:06
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 steg A-index kraftigt, precis som det gjorde under andra halvåret 2007. Stigande avräkningspriser på Spannmål, Mjölk och Nötkreatur bidrog mest till detta under 2010. En utveckling av ökande priser i efterföljande led kan också utläsas under dessa perioder, likväl som ökade kostnader för insatsvarorna i PM-index. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel bidrog mest till kostnadsökningarna på insatssidan. Utifrån årsindextalen gick PM-index totalt sett upp 6,7 % under 2011 jämfört med år 2010 och A-index gick upp med 3,9 %.

Så som indexen är sammansatta kan man också utifrån figur A utläsa att avräkningspriserna som helhet haft en generellt högre prisutveckling än konsumentpriserna sedan år 2005.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 2,3 % mellan juni 2011 och juni 2012. Utsäde (+11,9 %) och Veterinärkostnader (+6,0 %) är de kostnadsposter som haft de kraftigaste prisökningarna under perioden medan priset på Energi och smörjmedel är den kostnadspost som gått ner mest (-1,1 %). Sammantaget har priserna på olika insatsvaror stigit med 1,7 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster stigit med 4,7 % mellan juni 2011 och juni 2012.

 

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter sjönk enligt A-index med i genomsnitt -0,6 % mellan juni 2011 och juni 2012.

Priserna på vegetabilieprodukter steg med 3,4 % under perioden. Frukt och grönsaker (+18,6 %) och Blommor och plantskoleväxter (+11,0 %)  bidrog mest till detta. Bland de poster där priserna sjönk under perioden var det Potatis som stod för den största minskningen med -6,7 %.

Priserna på animalieprodukter sjönk i genomsnitt med -3,6 % mellan juni 2011 och juni 2012. Avräkningspriserna för bland annat Mjölk (-10,3 %) sjönk och bidrog mest till nedgången medan avräkningspriserna steg för bland annat Får och getter (+10,3 %).

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.         

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 2,0 % mellan juni 2011 och juni 2012. Priserna för Vegetabilier steg med 1,0 % och priserna för Animalier steg i genomsnitt med 2,5 %.

KPI-J ökade med 1,4 % under samma period medan den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna, mätt med KPI, ökade med 1,0 % under perioden.