Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1211

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2009

2010

2011

2009

Sep
Sep

2010

Sep
Sep

2011

Sep
Sep

2012

Sep
Sep

Diff,%

Sep 11-
Sep 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

121,5

120,3

128,3

118,7

121,2

128,4

132,9

+3,5

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

115,5

128,8

133,8

111,7

131,9

130,2

129,1

-0,8

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

115,2

115,3

121,2

113,9

115,4

122,3

123,1

+0,7

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

113,7

114,5

116,8

114,0

114,4

116,8

118,9

+1,8

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

106,6

107,9

111,1

107,1

108,6

111,8

112,3

+0,4

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

106,1

107,4

110,6

106,6

108,2

111,4

111,8

+0,3

Livsmedel, totalt  Food, total

 

113,1

117,2

116,2

112,4

114,5

115,8

117,7

+1,6

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

112,4

115,0

115,4

110,4

114,6

114,6

116,0

+1,2


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during at the turn of the last year.