Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1301

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2012:11
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2012:11
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 steg A-index kraftigt, precis som det gjorde under andra halvåret 2007. Stigande avräkningspriser på Spannmål, Mjölk och Nötkreatur bidrog mest till detta under 2010. En utveckling av ökande priser i efterföljande led kan också utläsas under dessa perioder, likväl som ökade kostnader för insatsvarorna i PM-index. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel bidrog mest till kostnadsökningarna på insatssidan. Utifrån årsindextalen gick PM-index totalt sett upp 6,7 % under 2011 jämfört med år 2010 och A-index gick upp med 3,9 %.

Så som indexen är sammansatta kan man också utifrån figur A utläsa att avräkningspriserna som helhet haft en generellt högre prisutveckling än konsumentpriserna sedan år 2005.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

Revidering av slaktsvin

Vi har reviderat prisserien och indexserien för Slaktsvin. Revideringen omfattar månadssiffrorna från och med december 2011 och årssiffror för 2011 både vad gäller pris och indextal. Revideringen omfattar även de priser och index som skickas till EU för samma period. Uppmärksamma också att revideringen även påverkar index på aggregerad nivå där Slaktsvin ingår som ett delindex, det vill säga indextalen för posten Animalier samt indextalen för totala A-index under denna period.

Revideringen beror på att vi har upptäckt bristande kvalitet bland de prisnoteringar som ligger till grund för prisserien och indexserien Slaktsvin. Detta har åtgärdats genom att vi använt de metoder som praktiseras när pris från någon uppgiftslämnare saknas.

Basåret kommer att förändras från år 2005=100 till år 2010=100 under våren 2013. Basårsbytet innebär en större revidering av metoder och källor för prisinsamling samt vikterna som används vid beräkningarna av priser och index. Statistiken kommer då att revideras bakåt med basår 2010=100 till år 2010.

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 2,3 % mellan november 2011 och november 2012. Djurfoder (+13,7 %) och Utsäde (+5,9 %) är de kostnadsposter som haft de kraftigaste prisökningarna under perioden medan priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel är den kostnadspost som gått ner mest (-7,2 %). Sammantaget har priserna på olika insatsvaror stigit med 1,9 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster har stigit med 3,8 % mellan november 2011 och november 2012.

 

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter steg enligt A-index med i genomsnitt 2,5 % mellan november 2011 och november 2012.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade med 10,1 % under perioden. Posterna Potatis (+61,7 %) och Spannmål (+18,1 %) steg mest medan Foderväxter sjönk mest (-6,8 %). Att potatis stigit så mycket beror på att prisnoteringarna under november månad år 2011 var de lägsta sen mars 2006.

Priserna på animalieprodukter sjönk i genomsnitt med -2,8 % mellan november 2011 och november 2012. Avräkningspriserna för bland annat Mjölk (-8,6 %)  och Svin (-12,3 %) sjönk och bidrog mest till nedgången medan avräkningspriserna steg för bland annat kalvar (+38,7 %).  Denna stora ökning av priset för kalv beror på att priserna förra hösten denna tidpunkt var relativt låga. Det låga priset vid den tidpunkten beror troligen på att en del slakterier sänkte priset lite extra för att möta den ökade avslaktningen som förväntades till följd av att handjursbidraget skulle tas bort från och med 1 januari 2012.

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.         

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 2,2 % mellan november 2011 och november 2012. Priserna för Vegetabilier steg med 2,1 % och priserna för Animalier steg i genomsnitt med 2,2 %.

KPI-J ökade med 1,7 % under samma period medan den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna, mätt med KPI, sjönk med -0,1 % under perioden.