Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1304

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2010

2011

2012

2010

Feb
Feb

2011

Feb
Feb

2012

Feb
Feb

2013

Feb
Feb

Diff,%

Feb 12-
Feb 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

120,3

128,3

131,4

119,3

127,6

130,4

134,0

+2,7

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

128,8

133,9

133,1

116,8

137,9

132,8

137,4

+3,4

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

115,3

121,2

123,1

113,3

119,9

121,6

125,2

+2,9

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

114,5

116,8

118,4

114,0

116,5

117,7

120,6

+2,5

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

107,9

111,1

112,1

107,6

109,8

112,0

111,8

-0,2

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

107,4

110,6

111,6

107,0

109,3

111,5

111,1

-0,4

Livsmedel, totalt  Food, total

 

117,2

116,2

117,9

114,7

116,6

117,8

120,0

+1,9

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

115,0

115,4

117,3

115,6

116,6

117,9

119,2

+1,1


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the turn of the last year.