Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 1305

Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2013:03
Price Indices and Prices in the Food Sector – Annual and Monthly Statistics – 2013:03
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande. Under 2010 steg A-index kraftigt, precis som det gjorde under andra halvåret 2007. Stigande avräkningspriser på Spannmål, Mjölk och Nötkreatur bidrog mest till detta under 2010. En utveckling av ökande priser i efterföljande led kan också utläsas under dessa perioder, likväl som ökade kostnader för insatsvarorna i PM-index. Djurfoder och Gödning- och jordförbättringsmedel bidrog mest till kostnadsökningarna på insatssidan. Utifrån de preliminära årsindextalen gick PM-index totalt sett upp omkring 2,5 % under 2012 jämfört med 2011 medan A-index sjönk med omkring -0,5 %.

Så som indexen är sammansatta kan man också utifrån figur A utläsa att avräkningspriserna som helhet har ökat mer än konsumentpriserna sedan år 2005.

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

 

Preliminära årsindex och årspriser för 2012

De årssiffror som publiceras i detta Statistiska meddelande för år 2012 ska tolkas och användas med viss försiktighet då en del av dessa uppgifter fortfarande är preliminära. Efterlikvider, slutbetalningar och andra korrigeringar kommer att påverka delar av årspriserna och årsindexen för 2012. Speciellt brukar årssiffrorna för spannmål, oljeväxter, slakt samt mjölk att påverkas. Definitiva index och priser för föregående år brukar som regel bli klara först i april/maj.

Revidering av slaktsvin

Vi har reviderat prisserien och indexserien för Slaktsvin. Detta gjordes i samband med publiceringen av JO49SM1301, det vill säga månadsmeddelandet som avsåg november månad år 2012. Revideringen omfattade månadssiffrorna från och med december 2011 till och med oktober 2012 samt årssiffrorna för 2011 både vad gäller pris och indextal. Revideringen omfattar även de priser och index som skickas till EU för samma period. Uppmärksamma också att revideringen även påverkar index på aggregerad nivå där Slaktsvin ingår som ett delindex, det vill säga indextalen för posten Djur, Animalieproduktion samt indextalen för totala A-index under denna period.

Revideringen beror på att vi har upptäckt bristande kvalitet bland de prisnoteringar som ligger till grund för prisserien och indexserien Slaktsvin. Detta har åtgärdats genom att vi använt de metoder som praktiseras när pris från någon uppgiftslämnare saknas.

Basåret kommer att förändras från år 2005=100 till år 2010=100 under 2013. Basårsbytet innebär en större revidering av metoder och källor för prisinsamling samt vikterna som används vid beräkningarna av priser och index. Statistiken kommer då att revideras bakåt med basår 2010=100 till år 2010.

Prisutveckling på jordbrukets produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel ökade enligt PM-index med i genomsnitt 2,4 % mellan mars 2012 och mars 2013. Djurfoder (+15,3 %) och Utrustning (+4,3 %) är de kostnadsposter som haft de kraftigaste prisökningarna under perioden medan priserna för Gödnings- och jordförbättringsmedel samt Energi och smörjmedel är de kostnadsposter som gått ner mest, -4,0 % respektive -3,8 %. Sammantaget har priserna på olika insatsvaror stigit med 2,2 % medan priserna på investeringsvaror och investeringstjänster har stigit med 3,3 % mellan mars 2012 och mars 2013.

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter steg enligt A-index med i genomsnitt 2,8 % mellan mars 2012 och mars 2013.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade med 3,9 % under perioden. Posterna Potatis (+49,8 %) och Spannmål (+5,8 %) steg mest medan Industrigrödor sjönk mest (-9,5 %). Att Potatis stigit så mycket beror på att prisnoteringarna för Matpotatis under mars 2012 var relativt låga.

Priserna på animalieprodukter i mars 2013 ligger i genomsnitt 2,0 % högre än mars 2012. Avräkningspriserna steg för bland annat Svin och Får och getter, +9,3 % respektive +13,1 %. Detta medan avräkningspriserna för bland annat Nötkreatur och Ägg sjönk, -5,4 % respektive -4,5 %.

 

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier fr.o.m. år 2005 (2005 = 100)

 

 

I figur D jämförs utvecklingen av Agricultural Output Price Index i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Det bör poängteras att produktionen är olika sammansatt i de olika länderna och att serierna inte är absolut jämförbara. Olika valutors växelkurser påverkar också jämförelser till viss del.

 

Figur D. Utvecklingen av Agricultural Output Price Index (A-index) i Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, kvartalsindex (2005 = 100)

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.         

 

Prisutveckling i senare led

PPI-J ökade med 3,4 % mellan mars 2012 och mars 2013. Priserna för Vegetabilier steg med 2,7 % och priserna för Animalier steg i genomsnitt med 3,7 %.

KPI-J ökade med 2,1 %, medan konsumentpriserna totalt sett, mätt med KPI, förblivit oförändrade sett över denna 12-månadersperod.