Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1305

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2010

2011

2012

2010

Mar
Mar

2011

Mar
Mar

2012

Mar
Mar

2013

Mar
Mar

Diff,%

Mar 12-
Mar 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

120,3

128,3

131,4

118,5

127,8

130,5

133,7

+2,4

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

128,8

133,9

133,1

118,0

136,2

134,2

138,0

+2,8

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

115,3

121,2

123,1

112,8

120,0

121,7

125,8

+3,4

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

114,5

116,8

118,4

114,0

116,9

118,1

120,6

+2,1

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

107,9

111,1

112,1

107,8

110,6

112,3

112,2

+0,0

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

107,4

110,6

111,6

107,3

110,1

111,8

111,6

-0,2

Livsmedel, totalt  Food, total

 

117,2

116,2

117,9

115,2

116,7

118,1

120,1

+1,7

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

115,0

115,4

117,3

116,5

116,4

118,2

119,6

+1,2


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the turn of the last year.